תקנון החנות

תקנון אתר אנדלסרול בע"מ
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אנדלסרול בע"מ (להלן: "האתר").
 
אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר, וזאת עוד טרם פניתם לגלוש באתר, ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ו/או לרכוש ממגוון המוצרים שלנו. נבקש להדגיש בפניכם כי כול המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד אנדלסרול בע"מ, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן. היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים, שלא לומר נדרשים, שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע פעולה במסגרתו.
 
  
 
1.                  כללי
 
1.1.              האתר משמש למכירה קמעונאית ואו סיטונאית בלבד.
 
1.2.             אנדלסרול בע"מ שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.
 
1.3.             בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
 
1.3.1.         גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.
 
1.3.2.         קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר.
 
1.3.3.         קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.
 
1.4.             האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.
 
1.5.             אנדלסרול  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע אנדלסרול בע"מ, על הוראות תקנון זה.
 
1.6.             אנדלסרול בע"מ תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 
התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
 
שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.
 
2.                 זכות לבצע קניה באתר
 
2.1.             ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:
 
2.1.1.         תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין, אשר נרשמו לאתר באמצעות טופס ההצטרפות המופיע באתר.
 
2.1.2.        מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת אנדלסרול בע"מ.
 
3.                ביצוע רכישה באתר
 
3.1.             תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
 
3.2.             מבוטל כרגע.
 
3.3.             תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי אנדלסרול בע"מ.
 
4.                  תנאי המכירה
 
4.1.             תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.
 
4.2.             המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
 
4.3.             ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי אנדלסרול בע"מ ליצור עם הקונה קשר, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה.
 
במקרה זה לא יהיה על אנדלסרול בע"מ לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי אנדלסרול בע"מ בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
 
4.4.             במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים באנדלסרול בע"מ ואינם בשל רשלנותו, אנדלסרול בע"מ לא יוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את אנדלסרול בע"מ.
 
במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד אנדלסרול בע"מ.
 
5.                  נתונים
 
5.1.             הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
 
5.1.1.        שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.
 
5.1.2.        מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').
 
5.1.3.        כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.
 
5.1.4.        מס' הטלפון הנייד של הגולש.
 
5.1.5.        כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.
 
5.1.6.        מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.
 
5.1.7.        זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
 
5.2.             הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לאנדלסרול בע"מ את מחירו הנקוב באתר.
 
הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לאנדלסרול בע"מ את הסכום בו התחייב הקונה.
 
5.3.             האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.
 
רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל אנדלסרול בע"מ יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
 
5.4.             בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
 
אנדלסרול בע"מ תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.
 
כמו-כן, יהיה אנדלסרול בע"מ רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
 
5.5.             אנדלסרול בע"מ מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים.
 
6.                  המוצרים באתר
 
6.1.             המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של אנדלסרול בע"מ.
 
6.2.             אנדלסרול בע"מ רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.
 
6.3.             אנדלסרול  בע"מ יציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה.
 
6.4.             במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 15 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה אשר שילם, למעט עסקעות של "הזמנה מראש".
 
6.5. במקרה של "הזמנה מראש" יינתן צפי משעור להגעה לארץ צפי זה עשוי להשתנות עקב עדכונים של חברות הספנות, לקוח אשר מחליט לקנות מוצר בהזמנה מראש לוקח בחשבון שתאריך המסירה יכול להדחות ומוותר על כל טענה על כך.
 
7.                  התשלום
 
7.1.             בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאנדלסרול בע"מ לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
 
7.2.             הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
 
מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.
 
7.3.             התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.
 
8.                  אחריות
 
8.1.             אחריות אנדלסרול בע"מ למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
 
8.2.             האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן של המוצר על פי דין.
 
8.3.             אנדלסרול בע"מ יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
 
8.3.1.        המוצר הוחזר לאנדלסרול בע"מ תוך 48 שעות מקבלת המוצר בידי הלקוח.
 
8.3.2.        המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש .
 
8.3.3.        שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לאנדלסרול בע"מ להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 
9.                  ביטול רכישה
 
9.1.             ביטול רכישה על-ידי הקונה
 
9.1.1.        ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 
9.1.2.        ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך 48 שעות מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:
 
9.1.2.1.  ביטול עסקה ייעשה תוך48 שעות מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.
 
9.1.2.2.  הודעה על ביטול תימסר בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בדואר.
 
9.1.2.3.  בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם , ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5%  +עמלת הסליקה המקורית+ 15 ש"ח עמלת ביטול של חברת הסליקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם תחוייב אנדלסרול בע"מ על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
 
9.1.2.4.  עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.
 
9.1.2.5.  לא יתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.
 
9.2.             ביטול עסקה עקב פגם 
 
9.2.1.        בעת ביטול עסקה עקב פגם , או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.
 
9.2.2.        כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
 
9.2.3.        עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון אנדלסרול בע"מ.
 
9.2.4.        המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
 
9.2.5.        יובהר ויודגש כי הזמנה בה נקב הלקוח במידת נעל (במוצרים הרלוונטיים), אי-התאמתה של מידת הנעל לכשעצמה לא תהיה בגדר "אי-התאמה", והגולשים מופנים להסתייע בטבלת ההמרה המפורסמת באתר היצרן.
 
10.              פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לאנדלסרול בע"מ.
 
11.              תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים
 
11.1.         התמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים.
 
11.2.         אנדלסרול בע"מ אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע"י גולשים.
 
11.3.         אין בתמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם אנדלסרול בע"מ ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.
 
11.4.         גולשים מנועים מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;
 
11.5.         האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתרו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 
11.6.         התכנים שמוסר גולש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ואין ביכולת אנדלסרול בע"מ לדעת אילו תגובות יגררו התכנים הללו.
 
11.7.         משכך, אנדלסרול בע"מ לא תישא כלפי הגולש, או מי מטעמו, באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה אחרת שתיגרם.
 
11.8.         אנדלסרול בע"מ לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 
11.9.         במשלוח תכנים לפרסום באתר, מקנה הגולש, לאנדלסרול בע"מ, רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו.
 
11.10.      יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.
 
11.11.      אנדלסרול בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר המפורסם באתר.
 
11.12.      לאנדלסרול בע"מ שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י הגולשים.
 
12.              זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
12.1.         מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם אנדלסרול בע"מ מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאנדלסרול בע"מ.
 
12.2.         כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של אנדלסרול בע"מ ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי אנדלסרול בע"מ בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור אנדלסרול בע"מ בלבד.
 
12.3.         כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של אנדלסרול בע"מ, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
 
13.              מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי אנדלסרול בע"מ יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב.
 
14.              מדיניות פרטיות. אנדלסרול בע"מ אינה מעבירה פרטי לקוחות לצד ג, למעט רשויות וגורמי אכיפה.